Encil Chwedl Retreat 2023

CHWEDL RETREAT IN NATURE

June 2nd/3rd/4th 2023

An opportunity for a small group of us to be together round a campfire, share ideas and collaborate in West Wales!

Pamela Gaunt invites us to the Dyfed Permaculture Farm Trust

(see www.dyfedpermaculturefarmtrust.org.uk)

Fri 2nd June (From 2pm onwards) Arrive and settle in, look round the farm, then soup, stories and songs round the campfire.

Sat 3rd June Day trip out, sharing transport and petrol costs:

Pentre Ifan Dolmen (known as Ceridwen’s womb/ tomb) 

Castell Henllys, Celtic Iron Age Fort

Ceridwen’s Cauldron on the Pembrokeshire coast

Cardigan Bay, calling across the estuary from the ancient echoing blessing stone.  

Evening: Another campfire of our shared stories and reflections. 

This could be a public performance, if participants wish

Sun 4th June  Personal quiet journey round Eve’s Garden, including Inanna’s journey to the Underworld 

See www.evesgardenonline.com 

Leave when you are ready … or stay on to relax for the afternoon
Basic vegan meals of hot soup etc will be provided on Fri and Sat eve.

Bring your own breakfast, buy lunch out    

This is a fundraising event towards Gwobr Esyllt Prize 2023

Cost £75, covers camping and use of lovely roundhouse and barn.

Two concessionary places of £45 each

Bring your own tent, or we can find you one to borrow.

If you are really tent averse, there is space for one or two to stay in a bedroom  (£15 extra)

Email hello@chwedl.org with any questions or to book your place. 

We will send you details of how to pay online.

ENCIL CHWEDL YN NATUR

Mehefin 2il/3edd/4edd 2023

Cyfle i grwp bach ohonon ni i gymdeithasu o gwmpas y tân, rhannu syniadau a chyd-weithio yng Ngorllewin Cymru!

Mae Pamela Gaunt yn ein gwahoddi i Dyfed Permaculture Farm Trust

(gwelir: www.dyfedpermaculturefarmtrust.org.uk)

Gwener 2ail Mehefin (o 2yp ymlaen) Cyrraedd, ymgartrefi, archwilio’r fferm; wedyn cawl, chwedlau a chaneuon o gwmpas y tân.

Sadwrn 3edd Mehefin  Diwrnod allan, yn rhannu cludiant a chostau petrol

Pentre Ifan Dolmen (yn cael ei galw yn: Croth /Bedd Ceridwen) 

Castell Henllys, Bryngaer Geltaidd Oes yr Haearn

Crochen Ceridwen ar arfordir Penfro

Bae Ceredigion, yn galw dros yr aber o’r garreg fendith adleisiol hynafol

Gyda’r nos: Coelcerth arall i rannu ein chwedlau a myfyrionau

Gall fod yn berfformiad ar gyfer y cyhoedd, yn ôl dymuniadau’r cyfranogwyr

Sul 4edd Mehefin  Taith dawel a phersonol o gwmpas Eve’s Garden, yn cynnwys taith Inanna i’r Isfyd

Gwelir www.evesgardenonline.com 

Gadewch pan ydych chi’n barod …. neu aros i ymlacio trwy’r prynhawn

Darperir brydau sylfaenol fegan o gawl ayyb ar Nos Gwener a Nos Sadwrn

Dewch ag eich brecwast, prynu pryd hanner dydd allan

Dyma ddigwyddiad i godi arian tuag at Gwobr Esyllt Prize 2023

Cost £75 – yn gynnwys gwersyllu a defnydd o dŷ crwn hyfryd ac ysgubor

Dau docyn rhatach am £45 yr un

Dewch ag eich pabell, neu ddown ni o hyd i un i chi’i fenthyca

Os ydych wir yn casau bebyll, mae le i un neu ddwy i aros mewn llofft. (£15 ychwanegol)

Ebostiwch hello@chwedl.org gyda unrhyw cwestiynau neu i archebu’ch lle

Wnawn ni anfon fanylion am sut i dalu arlein i chi