2021 Gwobr Esyllt Prize – Galwad am Geisiadau

Gwerth: £2,000       

Amserlen: Gorffennaf 2021 – Gorffennaf 2023

Creuwyd Gwobr Esyllt Prize yn 2016 i ddathlu cyfraniad Esyllt Harker i chwedleua yng Nghymru.

Roedd Esyllt yn un o chwedlwragedd blaengar Cymru, yn gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Bu’n chwarae rhan unigryw a phwysig yn nghelf llafar Cymru.  Bu farw yn 2014.

Mae Gwobr Esyllt Prize yn cefnogi chwedlwraig o Gymru i ddatblygu ei chelf.

Mae’r wobr yn cynnwys cyfle i ddatblygu gwaith newydd fydd yn cael ei berfformio ar gyfer Gŵyl Chwedleua Beyond the Border yn 2023.

Mae sawl ffordd i ddiffinio chwedleua.  Yng nghyswllt Gwobr Esyllt Prize, mae chwedleua yn golygu’r grefft o rannu, gyda gwrandawyr, defnydd llafar traddodiadol, neu ddefnydd newydd a ddatblygwyd o’r draddodiad lafar.

Mae’r chwedlwraig yn traddodi’r gwaith yn ei geiriau ei hun ar y pryd, yn hytrach nag ar gôf neu yn dilyn sgript.

Creuwyd y cyfle hwn trwy roddion a chodi arian dan arweiniad Chwedl, rhwydwaith chwedlwragedd o Gymru, a chefnogwyr eraill y wobr. www.justgiving.com/crowdfunding/gwobresylltprize2021

Cyhoeddir enw’r ennillwraig yn ystod Ngŵyl Chwedleua Beyond the Border yn Ninefwr ar Ddydd Sul y 4edd o Orffennaf 2021.  Am fwy o wybodaeth am yr Ŵyl, (2ail hyd y 4edd o Orffennaf), gweler:   https://beyondtheborder.com/.

Hanfodion i ymgeiswyr:

* Dangos ymroddiad tuag at chwedleua

* Byw a gweithio yn bennaf yn Nghymru / bod yn enedigol o Gymru

Gofynion ychwanegol

Bydd y beirniaid yn ystyried nifer o ofynion ychwanegol.  Ni fydd disgwyl i ymgeiswyr gyflawni pob un, a bydd y beirniaid yn ystyried cydbwysedd y meini prawf tu mewn ac ar draws ceisiadau.

Yn eich cais, dangoswch sut y byddech yn cyflawni tri neu fwy o’r gofynion isod.

* Dangos ymroddiad at weithio yn y Gymraeg ac /neu’n ddwyieithog

* Defnyddio cân neu gerddoriaeth yn ogystal â’r gair ar lafar

* Dangos sut y byddech yn defnyddio’r wobr i ledu ymwybyddiaeth o chwedleua

* Dangos sut y gallai’r wobr gefnogi’ch datblygiad proffesiynol fel chwedlwraig

* Cyflwyno brosiect sydd ym ymateb i faterion a phryderon Cymru cyfoes

* Dangos ymgysylltiad â thraddodiad a datblygiad chwedleua gan fenywod yng Nghymru

* Oedran – o dan 35 oed

Pwrpas y Wobr

Bydd Panel Chwedl yn helpu’r enillwraig i ddatblygu cyllideb briodol.

Cewch ddefnyddio’r wobr mewn sawl ffordd er mwyn hybu datblygiad y comisiwn.  

Gallai hyn gynnwys, heb fod yn gyfyngedig i, rai o’r eitemau canlynol. 

* Taliad am gyrsiau perthnasol

* Ffi cyfarwyddwr/aig

* Llogi stiwdio

* Ffioedd cyfeilyddion /cyfeilyddesau

* Offer ar gyfer y llwyfan

* Teithio yn nghyswllt gweithgareddau sydd yn berthnasol i’r wobr

* Cefnogaeth mentora

* Ffi dyddiol addas i dalu am waith ‘llysgennad’ i hybu chwedleua yng Nghymru

I wneud cais:

Dylech chi cyflwyno cynnig clir a datblygedig i ddangos sut y byddech yn defnyddio’r wobr, gan gyfeirio at y rhestr o ofynion

Dylai eich cais cynnwys:

* Eich CV

* Amlinelliad y prosiect

* Cyllideb ddrafft

* Darn o ffilm (tua 5 munud) ohono chi yn chwedleua o flaen cynulleidfa,

ee: mewn clwb stori lleol, neu gyda ffrindiau  

(ON  pwrpas hyn  yw cyfleu blas o’ch chwedleua i’r beirniaid – dydan ni ddim yn disgwyl safon cynhyrchiad uchel: bydd recordiad ar ffôn mobeil yn gwneud y tro)

Croeso i chi hefyd cynnwys unrhyw faterion ychwanegol fyddai’n cefnogi’ch cais.

Er enghraifft:

* Adolygiadau

* Adborth cynulleidfa

* Geirda

Gofynnir i ymgeiswyr sydd yn cyrraedd y rhestr fer rannu unrhyw ddyddiadau cyfleus lle byddai’r beirniaid yn medru eu gweld nhw yn chwedleua yn fyw.

Meini prawf y dyfarniad 

Beirniadir y ceisiadau gan banel o dair chwedlwraig a cherddores gwerin blaengar o Gymru, sydd yn rhannu amcanion a breuddwydion Esyllt ym maes chwedleua

Bydd y beirniaid yn ystyried ceisiadau yn ynol â’r pwyntiau canlynol:

* I ba raddau ydy’r cais yn cyflawni’r gofynion hanfodol ac ychwanegol?

* Oes gan yr ymgeisydd gefndir chwedleua sydd yn dangos y bydd hi’n gallu manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd y wobr?

* Ydy’r gyllideb a’r cynllun yn dangos fod y prosiect arfaethedig wedi’i hystyried yn drylwyr ac yn gyrraeddadwy?

Diwrnod cau newydd: 5yh, Ddydd Sul 15 o Mai 2021

Anfonwch  cais, neu gwestiynnau, at: hello@chwedl.org